Verantwoordelijk voor de inhoud

Robert Hechenberger
Dorfstraße 111
A-6364 Brixen im Thale
Tel.: +43 (0)660 2173844
E-Mail: office(at)bergwelt-brixen.at

UID-Nr.: ATU 65897336


Aansprakelijkheidsuitsluiting

1. Inhoud van het online - aanbod
De auteur staat niet in voor de acualiteit, de correctheid, de compleetheid of de kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiele of ideele schade, die door het gebruik of het niet - gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve of niet - complete informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover gee aantoonbare schuld van de auteur , door opzet of grove nalatigheid, bestaat.

Alle offertes zijn vrijblijvend en niet - bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk voor, delen van de pagina's, of het complete aanbod, zonder aparte aankondiging, te completeren, te verwijderen, of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.


2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde internetsites ("links"), die buiten het verantwoordingsbereik van de auteur liggen, wordt een aansprakelijkheidverplichting slechts dan van kracht, indien de auteur op de hoogte is van de inhouden en het voor hem technisch mogelijk is en redelijk van hem verlangd kan worden, het gebruik van inhouden, die in strijd zijn met de wet, te verhinderen.

De auteur verklaard hiermede uitdrukkelijk, dat op het moment, waarop de link werd geplaatst, geen illegale inhouden op de te verlinken sites herkenbaar waren. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhouden en het auteursrecht van de verlinkte / gekoppelde websites heeft de auteru geen invloed. Daarom distantieert hij zich hiermede uitdrukkelijk van alle inhouden op alle verlinkte / gekoppelde websites, die werden veranderd, nadat de link was geplaatst. Deze vaststelling geldt voor alle, binnen het eigen internetaanbod geplaatste, links en voor verwijzingen, evenals voor notities door derden in, door de auteur ingerichte, gastenoeken, discussieforums en mailinglijsten.


Voor illegale, foutieve of incomplete inhouden en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet - gebruik van dusdanig aangeboden informatie ontstaat, is uitluitend de aanbieder van de website, waarnaar werd verwezen, aansprakelijk, en niet degene, die, via links, naar de respectieve publicatie verwijst.


3. Auteurs- en kentekenrecht
De auteur beijvert zich, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, viedeosequenties en teksten tee resprecteren, eigen grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of terug te grijpen op licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle, binnen het internetaanbod genoemde, en eventueel door derden beschermde, handels- en fabrieksmerken, vallen, zonder uitzondering, onder de bepalingen van het respectieve geldende kentekenrecht en de eigendomsrechten van de sespectieve geregistreerde eigenaar. Alleen vanwege het gewone vermelden, kan niet de conclusie getrokken worden, dat handelsmerken niet door de rechten van derden zijn beschermd!


Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van zulke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties, is, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur, niet toegestaan.

4. Bescherming van persoonlijke gegevens
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat, persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, gebeurt het prijsgeven van deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is - in zoverre technisch mogelijk en billijk - ook toegestann, zonder zulke gegevens ann te geven of door geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem aan te geven.


5. Rechtskracht van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting moet worden beschouwd als deel van het internetaanbod, van waaruit op deze site werd verwezen. Voor zover dlen of enkele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met het geldende recht, blijven de overige delen van het document, wat inhoud en geldigheid betreft, hierdoor onaangetast.
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.